Chèn ảnh

Inserts an image into the current document .

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Image

On the Standard toolbar, click

Biểu tượng

Image


Inserting, Editing, Saving Bitmaps

Tạo kiểu dáng

Chọn kiểu đáng khung cho đồ họa.

Liên kết

Chèn dạng liên kết tập tin đồ họa đã chọn.

Xem thử

Hiển thị ô xem thử của tập tin đồ họa đã chọn.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.