Chạy vĩ lệnh

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Ký tự đặc biệt

On the Standard or the Insert toolbar, click

Biểu tượng

Ký tự đặc biệt


Khi bạn nhấn vào một ký tự nào đó trên bảng chọn Ký tự Đặc biệt cũng hiển thị ô xem thử và mã thuộc số tương ứng với ký tự.

Phông

Select a font to display the special characters that are associated with it.

Tập con

Chọn một phân loại Unicode cho phông hiện thời. Các ký tự đặc biệt cho phân loại Unicode đã chọn thì được hiển thị trên bảng ký tự.

Bảng ký tự

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

Ký tự

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.