Thanh Màu

Hiển thị hay ẩn Thanh Màu. Để sửa đổi bảng màu được hiển thị, chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Màu sắc.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Thanh công cụ > Thanh màu


Nhấn vào màu bạn muốn dùng. Để thay đổi màu tô của một đối tượng trong tập tin hiện tại, chọn đối tượng, sau đó nhấn vào màu đã muốn. Để thay đổi màu đường của đối tượng đã chọn, nhấn-phải vào màu phù hợp. Để thay đổi màu của các chữ trong đối tượng văn bản, nhấn-đôi vào đối tượng văn bản, lựa chọn đoạn văn, sau đó nhấn vào màu thích hợp.

Bạn cũng có thể kéo một màu từ Thanh Màu và thả nó vào đối tượng trên ảnh chiếu.

Biểu tượng Gợi ý

Để gỡ ra Thanh Màu, nhấn vào một vùng màu xám của thanh công cụ, sau đó kéo. Để gắn lại Thanh Màu, kéo thanh tựa đề của thanh công cụ sang cạnh của cửa sổ.