Thanh Trạng thái

Hiển thị Thanh Trạng thái ở cạnh bên dưới cửa sổ.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Thanh Trạng thái