Cơ sở Dữ liệu Thư tịch

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cơ sở Dữ liệu Thư tịch


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn thấy các trường trong cơ sở dữ liệu không cho phép sửa đổi (chỉ-đọc), kiểm tra lại ô xem nguồn dữ liệu đã được đóng chưa.


Cơ sở dữ liệu thư tịch đã cung cấp chứa một số bản ghi cuốn sách thí dụ.

Dùng thanh công cụ để chọn một bảng trong cơ sở dữ liệu thư tịch, để tìm kiếm bản ghi, hay để sắp xếp các bản ghi bằng bộ lọc.

Chèn bản ghi mới

Để tạo một bản ghi, nhấn vào cái nút dấu sao (*) ở đáy ô xem bảng. Hành động này sẽ thêm vào bảng một hàng rỗng.

Tìm và Lọc bản ghi

Bạn có thể tìm kiếm bản ghi bằng cách khớp từ khoá với mục nhập trường.

Nhập khoá Tìm

Gõ chuỗi cần tìm, sau đó bấm phím Enter. Để sửa đổi các tùy chọn lọc cho lần tìm kiếm này, ấn giữ biểu tượng Tự động lọc, sau đó chọn trường dữ liệu khác. Bạn cũng có thể dùng ký tự đại diện (v.d. « % » hay « * » để chỉ một số bất kỳ các ký tự, hay « _ » hay « ? » để chỉ một ký tự). Để hiển thị tất cả các bản ghi của bảng, tắt tùy chọn này, sau đó bấm phím Enter.

Tự động lọc

Ấn giữ để chọn trường dữ liệu trong đó bạn muốn tìm kiếm dùng chuỗi được nhập vào hộp Khoá tìm. Bạn chỉ có thể tìm kiếm qua một trường dữ liệu.

Danh sách các bản ghi bảng được cập nhật tự động để tương ứng với các thiết lập lọc mới.

Hãy dùng bộ Lọc chuẩn để chọn lọc và tổ hợp các tùy chọn tìm kiếm Tự động lọc.

LibreOffice lưu thiết lập lọc hiện thời đến lần kế tiếp bạn mở hộp thoại này.

To display all of the records in a table, click the Reset Filter icon.

Xoá bản ghi

Để xoá bản ghi trong bảng hiện tại, nhấn-phải vào đầu hàng, sau đó chọn lệnh Xoá.

Thay đổi nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu

Chọn nguồn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu thư tịch.

Sắp đặt cột

Cho phép bạn ánh xạ các đầu cột tới các trường dữ liệu từ nguồn dữ liệu khác. Để xác định một nguồn dữ liệu khác cho thư tịch, nhấn vào nút Nguồn dữ liệu trên thanh Đối tượng của bản ghi.

Chọn trường dữ liệu bạn muốn ánh xạ tới Tên cột hiện thời. Để thay đổi các trường dữ liệu sẵn sàng, chọn một nguồn dữ liệu khác cho thư tịch.