Lọc

Đặt các tiêu chuẩn lọc danh sách thay đổi trên thẻ Danh sách tab.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab


Ngày

Filters the list of changes according to the date and the time that you specify.

Đặt Ngày/Giờ

Biểu tượng

Enters the current date and time into the corresponding boxes.

Tác giả

Filters the list of changes according to the name of the author that you select from the list.

Ghi chú

Filters the comments of the changes according to the keyword(s) that you enter.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy (ký tự đại diện) để lọc chú thích.