Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Manage


Danh sách

Chấp nhận hay từ chối mỗi thay đổi.

Lọc

Đặt các tiêu chuẩn lọc danh sách thay đổi trên thẻ Danh sách tab.