Thay đổi

Liệt kê các lệnh sẵn sàng để theo dõi thay đổi trong đời sống của bạn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Hiện thay đổi

Ngăn cản người dùng tắt chức năng thu thay đổi, hay chấp nhận/từ chối thay đổi, nếu người dùng không nhập mật khẩu đúng.

Hiện

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.