Sửa đồ thị ảnh

Cho bạn có khả năng đính địa chỉ URL kèm vùng riêng (được gọi là điểm nóng) trên một ảnh hay nhóm các ảnh. Sơ đồ ảnh là một nhóm chứa một hay nhiều điểm nóng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Sơ đồ ảnh (cũng nằm trong trình đơn ngữ cảnh của đối tượng đã chọn)


Adding Clickable Hotspots to Images

Bạn có khả năng vẽ ba kiểu điểm nóng: hình chữ nhật, hình bầu dục và hình đa giác. Khi bạn nhấn vào một điểm nóng nào đó, địa chỉ URL của nó được mở trong cửa sổ hay khung bạn ghi rõ trong trình duyệt Web. Cũng có thể ghi rõ chuỗi được hiển thị khi con trỏ nằm trên điểm nóng.

Áp dụng

Áp dụng các thay đổi bạn đã làm trên sơ đồ ảnh.

Icon

Áp dụng

Mở

Nạp một sơ đồ ảnh đã tồn tại theo định dạng tập tin MAP-CERN, MAP-NCSA hay SIP StarView ImageMap.

Icon

Mở

Lưu

Lưu sơ đồ ảnh theo định dạng tập tin MAP-CERN, MAP-NCSA hay SIP StarView ImageMap.

Icon

Lưu

Chọn

Trên sơ đồ ảnh, chọn một điểm nóng để chỉnh sửa.

Icon

Chọn

Chữ nhật

Vẽ một điểm nóng hình chữ nhật theo hộp bạn kéo trên ảnh. Một khi vẽ thì bạn có thể nhập Địa chỉ và Chuỗi cho điểm nóng này, sau đó chọn Khung trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL này.

Icon

Chữ nhật

Bầu dục

Vẽ một điểm nóng hình bầu dục theo hộp bạn kéo trên ảnh. Một khi vẽ thì bạn có thể nhập Địa chỉ và Chuỗi cho điểm nóng này, sau đó chọn Khung trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL này.

Icon

Bầu dục

Đa giác

Vẽ một điểm nóng hình đa giác trên ảnh. Nhấn vào biểu tượng này, kéo trên ảnh, sau đó nhấn chuột lại để xác định một mặt của hình đa giác. Di chuyển con trỏ sang vị trí dự định kết thúc mặt kế tiếp, rồi nhấn chuột lần nữa. Lặp lại đến khi bạn đã vẽ tất cả các mặt của hình đa giác. Một khi vẽ xong, nhấn-đôi để đóng hình đa giác. Sau đó thì bạn có thể nhập Địa chỉ và Chuỗi cho điểm nóng này, sau đó chọn Khung trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL này.

Icon

Đa giác

Đa giác có dạng tự do

Vẽ một điểm nóng dựa vào hình đa giác có dạng tự do. Nhấn vào biểu tượng này, sau đó di chuyển con trỏ sang vị trí bạn muốn bắt đầu vẽ điểm nóng. Kéo một đường có dạng tự do, sau đó buông nút ra để đóng hình. Sau đó thì bạn có thể nhập Địa chỉ và Chuỗi cho điểm nóng này, sau đó chọn Khung trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL này.

Icon

Đa giác có dạng tự do

Sửa điểm

Cho phép bạn sửa đổi hình của điểm nóng đã chọn, bằng cách chỉnh sửa điểm neo.

Icon

Sửa điểm

Dời điểm

Cho phép bạn di chuyển mỗi điểm neo của điểm nóng đã chọn.

Icon

Dời điểm

Chèn điểm

Thêm một điểm neo vào vị trí ở đó bạn nhận chuột trên nét ngoài của điểm nóng.

Icon

Chèn điểm

Xoá điểm

Xoá điểm neo đã chọn.

Icon

Xoá điểm

Hoạt động

Bật/tắt siêu liên kết cho điểm nóng đã chọn. Điểm nóng bị tắt cũng trong suốt thì dễ phân biệt.

Icon

Hoạt động

Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng gán một vĩ lệnh sẽ chạy khi bạn nhấn vào điểm nóng này trong trình duyệt Web.

Icon

Vĩ lệnh

Thuộc tính

Cho phép bạn xác định các thuộc tính về điểm nóng đã chọn.

Icon

Thuộc tính

Địa chỉ:

Nhập địa chỉ URL của tập tin nên mở khi bạn nhấn vào điểm nóng đã chọn. Muốn nhảy tới một neo bên trong cùng tài liệu thì nhập địa chỉ có dạng « file:///C/tên_tài_liệu#tên_neo ». (Trong tài liệu HTML, dấu thăng (#) ngụ ý phần phụ của tài liệu.)

Văn bản:

Hãy nhập chuỗi nên hiển thị khi con trỏ để lại trên điểm nóng trong trình duyệt Web. Không nhập chuỗi riêng thì trình duyệt hiển thị Địa chỉ (URL).

Khung:

Nhập tên của khung đích trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL này. Bạn cũng có thể chọn một tên khung tiêu chuẩn trong danh sách.

List of frame types

Xem đồ họa

Hiển thị sơ đồ ảnh, để cho bạn nhấn vào và chỉnh sửa các điểm nóng.