Đối tượng

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Đối tượng


Sửa

Trong tập tin, cho phép bạn chỉnh sửa một đối tượng đã chọn mà bạn đã chèn bằng lệnh Chèn > Đối tượng.

Mở

Mở đối tượng OLE đã chọn, dùng chương trình đầu tiên tạo đối tượng đó.