Sửa liên kết

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Liên kết


Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn mở tập tin chứa liên kết, chương trình nhắc bạn cập nhật các liên kết. Phụ thuộc vào địa điểm của các tập tin đã liên kết, tiến trình cập nhật có thể chạy trong vòng vài phút.


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn tải một tập tin chứa các liên kết DDE, chương trình nhắc bạn cập nhật các liên kết. Hãy từ chối yêu cầu cập nhật nếu bạn không muốn kết nối tới máy chủ DDE.


Nhấn-đôi vào một liên kết nào đó trong danh sách để mở hộp thoại tập tin trong đó bạn có thể chọn đối tượng khác cho liên kết này.

Tập tin nguồn

Liệt kê đường dẫn tới tập tin nguồn.

Phần tử

Biết thì hiển thị ứng dụng mới lưu tập tin nguồn.

Kiểu

Hiển thị kiểu tập tin (v.d. đồ họa) của tập tin nguồn.

Trạng thái

Hiển thị thêm thông tin về tập tin nguồn.

Tự động

Tự động cập nhật nội dung của liên kết khi bạn mở tập tin. Bất cứ thay đổi nào được làm trong tập tin nguồn thì được hiển thị trong tập tin chứa liên kết. Tuy nhiên, tùy chọn này không sẵn sàng cho tập tin đồ họa đã liên kết.

Tùy chọn Tự động chỉ sẵn sàng cho liên kết kiểu DDE. Bạn có thể chèn một liên kết DDE bằng cách sao chép nội dung từ tập tin này, và dán vào tập tin đó bằng cách chọn lệnh Sửa > Dán đặc biệt, sau đó bật tùy chọn được. Vì DDE là một hệ thống liên kết dựa vào văn bản, chỉ những số thập phân đã hiển thị sẽ được sao chép vào bảng đích.

Tự làm

Chỉ cập nhật liên kết khi bạn nhấn vào cái nút Cập nhật.

Cập nhật

Cập nhật liên kết đã chọn để hiển thị trong tài liệu hiện tại phiên bản mới lưu của tập tin đã liên kết.

Sửa

Sửa đổi tập tin nguồn cho liên kết đã chọn.

Ngắt liên kết

Ngắt liên kết giữa tập tin nguồn và tài liệu hiện tại. Nội dung mới cập nhật của tập tin nguồn vẫn được giữ trong tài liệu hiện tại.