Tìm tương đương

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế > (hộp chọn) Tìm tương tự và cái nút ....

Trên thanh Dữ liệu bảng, nhấn vào biểu tượng Tìm rồi hộp chọn Tìm tương tự và cái nút ... (ô xem bảng cơ sở dữ liệu)

Trên thanh Thiết kế biểu mẫu, nhấn vào mục Tìm mục ghi > (hộp chọn) Tìm tương tự > (nút) ... (ô xem biểu mẫu)


Similarities

Đặt các tùy chọn về chức năng tìm tương đương.

Thiết lập

Xác định các tiêu chuẩn để quyết định nếu từ tương đương với chuỗi tìm kiếm không.

Trao đổi ký tự

Enter the number of characters in the search term that can be exchanged. For example, if you specify 2 exchanged characters, "sweep" and "creep" are considered similar.

Thêm ký tự

Nhập số ký tự tối đa theo đó một từ có thể vượt quá số ký tự trong chuỗi tìm kiếm. V.d. số 1 ở đây và chuỗi tìm kiếm « thê » sẽ cũng tìm « thêm ».

Bỏ ký tự

Nhập số ký tự tối đa theo đó một từ có thể là nhỏ hơn số ký tự trong chuỗi tìm kiếm. V.d. số 1 ở đây và chuỗi tìm kiếm « hạng » sẽ cũng tìm « hạn ».

Gộp

Tìm từ tương ứng với bất cứ tổ hợp nào của thiết lập tìm tưng đương.