Tìm và thay thế

Finds or replaces text or formats in the current document.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế

+Z

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

Tìm và thay thế


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

Nhập chuỗi thay thế, hoặc chọn một chuỗi thay thế vừa dùng trong danh sách.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Tìm và lựa chọn mọi lần gặp đoạn văn hay định dạng bạn tìm kiếm trong tài liệu (chỉ trong tài liệu kiểu Writer và Calc).

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Thay thế

Thay thế đoạn hay định dạng bạn đã tìm kiếm, sau đó tìm kiếm lần gặp kế tiếp.

Thay thế tất cả

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Tìm tương đương

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Khớp bề rộng ký tự (chỉ nếu cũng hiệu lực các ngôn ngữ Châu Á).

Phân biệt dạng ký tự kiểu nửa rộng và rộng đầy.

Nghe như (tiếng Nhật) (chỉ nếu cũng hiệu lực các ngôn ngữ Châu Á).

Cho phép bạn ghi rõ các tùy chọn tìm kiếm về kiểu ghi tương tự được dùng trong văn bản tiếng Nhật. Bật tùy chọn này, sau đó nhấn vào nút ... để ghi rõ các tùy chọn tìm kiếm.

Tìm bằng tiếng Nhật

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Biểu tượng Gợi ý

Một khi đóng hộp thoại Tìm và Thay thế, bạn vẫn còn có thể tìm kiếm dựa vào tiêu chuẩn tìm kiếm cuối cùng bạn đã đặt, bằng cách bấm tổ hợp phím Shift++F.