Dán

Chèn vào tập tin hiện tại nội dung của bảng nháp, theo định dạng bạn có thể xác định.

Nguồn

Displays the source of the clipboard contents.

Lựa chọn

Select a format for the clipboard contents that you want to paste.