Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Dán

+V

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

Dán