Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Cắt

+X

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

Cắt