Bước lại

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Bước lại

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

Bước lại