Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Hủy bướ

+Z

Trên thanh Chuẩn hay Dữ liệu bảng, nhấn vào

Biểu tượng

Hủy bước


Biểu tượng Gợi ý

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Biểu tượng Ghi chú

Một số bước nào đó (v.d. chỉnh sửa Kiểu dáng) không thể hủy được.


Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể hủy bước Hoàn tác chính nó, bằng cách chọn lệnh Sửa > Bước lại.


Thông tin về lệnh Hoàn tác trong bảng của cơ sở dữ liệu

Khi thao tác bảng trong cơ sở dữ liệu, bạn chỉ có thê hủy bước mới làm (chỉ một bước).

Biểu tượng Cảnh báo

Hơn nữa, nếu bạn sửa đổi nội dung của một bản ghi trong một bảng cơ sở dữ liệu chưa được lưu, sau đó dùng lệnh Hoàn tác, bản ghi bị xoá. (Lưu nhiều, mất tiểu !)


Thông tin về lệnh Hoàn tác trong trình diễn

Danh sách các bước có thể hủy (Hoàn tác)) bị xóa khi bạn áp dụng vào ảnh chiếu một bố trí mới.