Phiên bản

Lưu lại và tổ chức các phiên bản khác nhau của cùng một tài liệu trong cùng một tập tin. Bạn cũng có khả năng mở, xoá và so sánh các phiên bản trước.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Phiên bản


Biểu tượng Cảnh báo

Nếu bạn lưu một bản sao của tập tin chứa thông tin về phiên bản (bằng cách chọn lệnhTập tin > Lưu dạng) thì thông tin phiên bản vẫn không được lưu cùng với tập tin.


Phiên bản mới

Đặt các tùy chọn về chức năng lưu một phiên bản mới của tài liệu.

Lưu phiên bản mới

Lưu tình trạng hiện thời của tài liệu như một phiên bản mới. Bạn cũng có thể ghi chú vào hộp thoại Chèn ghi chú phiên bản trước khi xác nhận chức năng lưu phiên bản mới.

Chèn ghi chú phiên bản

Ghi chú vào đây khi bạn lưu phiên bản mới. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhấn vào nút Hiện để mở hộp thoại này, bạn vẫn còn không thể chỉnh sửa ghi chú.

Lúc nào cũng lưu phiên bản khi đóng

Bạn sửa đổi tài liệu thì LibreOffice tự động lưu một phiên bản mới khi bạn đóng tài liệu.

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

Phiên bản đã có

Liệt kê các phiên bản đã tồn tại của tài liệu, và cho mỗi bản sao, ngày/giờ tạo, tác giả và ghi chú liên quan.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Mở

Mở phiên bản đã chọn trong cửa sổ chỉ-đọc (không thể ghi vào).

Hiện

Hiển thị toàn ghi chú về phiên bản đã chọn.

Xoá

Xoá phiên bản đã chọn.

So sánh

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.