Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Lưu tất cả


Nếu bạn đang lưu một tập tin mới, hay một bản sao của tập tin chỉ-đọc, hộp thoại Lưu dạng sẽ mở.