Gửi

Gửi cho ứng dụng khác một bản sao của tài liệu hiên tại.

Để truy cập lệnh này...

Lệnh trình đơnTập tin > Gửi


E-mail Document

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used.

Gửi thư đính kèm PDF

Hiển thị hộp thoại Xuất dạng PDF, xuất tài liệu hiện tại theo định dạng tài liệu di động (PDF), sau đó mở một cửa sổ gửi thư điện tử cũng đính kèm tập tin PDF.