Open Template

Mở một hộp thoại trong đó bạn co thể chọn mẫu để chỉnh sửa.

Để truy cập lệnh này...

Select File - Templates - Open Template