Chung

Chứa thông tin cơ bản về tập tin hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Thuộc tính > ChungChọn lệnh Tập tin > Thuộc tính > Chung


Tập tin

Hiển thị tên tập tin.

Kiểu :

Hiển thị kiểu tập tin của tài liệu hiện tại.

Vị trí:

Hiển thị đường dẫn và tên của thư mục chứa tập tin này.

Kích cỡ :

Hiển thị kích cỡ (theo byte) của tài liệu hiện tại.

Tạo :

Hiển thị ngày tháng, thời gian và tác giả lưu đầu tiên tập tin này.

Sửa đổi:

Hiển thị ngày tháng, thời gian và tác giả lưu cuối cùng tập tin này theo định dạng LibreOffice.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

Có chữ ký số :

Hiển thị ngày tháng và thời gian ký cuối cùng tập tin này, cũng như tên của tác giả đã ký tài liệu.

Chữ ký số

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

In cuối:

Hiển thị ngày tháng, thời gian và người dùng in cuối cùng tập tin này.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Số duyệt

Hiển thị số lần lưu tập tin này.

Áp dụng dữ liệu người dùng

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Reset Properties

Đặt lại: thời gian chỉnh sửa về số không, ngày tháng tạo thành ngày/giờ hiện thời và số thứ tự phiên bản về số 1. Cũng xoá các ngày tháng sửa đổi và in ấn.