Mô tả

Chức thông tin diễn tả tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Thuộc tính > Mô tả


Tựa đề

Nhập tên cho tài liệu.

Chủ đề

Nhập chủ đề về tài liệu. Bạn cũng có thể sử dụng chủ đề để nhóm lại các tài liệu có nội dung tương tự.

Từ khoá

Điền vào những từ mà bạn muốn sử dụng để lập chỉ mục cho tài liệu của mình. Các từ khóa phải được phân cách bằng dấu phẩy. Những từ khóa có thể chứa khoảng trắng hoặc dấu chấm phẩy.

Chú thích

Nhập chú thích để giúp nhận dạng tài liệu.