Xuất

Lưu tài liệu hiện tại với tên khác, định dạng khác và/hay vào vị trí bạn ghi rõ.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Xuất


The following sections describe the LibreOffice Export dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice - General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Lên một bậc

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

Biểu tượng

Lên một bậc

Tạo thư mục mới

Creates a new folder.

Biểu tượng

Create New Folder

Places area

Displays "favourite" places, i.e. shortcuts to local or remote locations.

Vùng hiển thị

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Tên tập tin

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Kiểu tập tin

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Xuất

Saves the file.