Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Lưu

+S

Trên thanh Chuẩn hay Dữ liệu Bảng, nhấn vào

Biểu tượng

Lưu


Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn chỉnh sửa mục nhập Tốc Ký, câu lệnh này trở thành Lưu Tốc ký.