Đóng

Đóng tài liệu hiện tại mà không thoát khỏi chương trình.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Đóng


Lệnh Đóng thì đóng tất cả các cửa sổ còn mở đối với tài liệu hiện tại.

Nếu bạn đã thay đổi tài liệu hiện tại, chương trình sẽ nhắc bạn lưu lại các thay đổi.

Nếu như bạn đóng cửa sổ tài liệu còn mở duy nhất còn lại, Trang bắt đầu sẽ được hiển thị.