Kinh doanh

Chứa các thông tin liên lạc cho danh thiếp dùng một bố tri từ phân loại « Business Card, Work » (danh thiếp, việc làm). Bố trí danh thiếp được chọn trên thẻ Danh thiếp.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Mới > Danh thiếp > Kinh doanh


Dữ liệu kinh doanh

Nhập thông tin liên lạc bạn muốn thấy trên danh thiếp của bạn.

Biểu tượng Ghi chú

Muốn thấy tên của bạn trên một danh thiếp thì nhập tên vào thẻ Cá nhân. Sau đó, trên thẻ Danh thiếp , chọn một bố trí chứa một bộ giữ chỗ cho tên.


Công ty

Type the name of your company in this field.

Công ty (dòng 2)

Nhập thêm thông tin về công ty.

Khẩu hiệu

Nhập khẩu hiệu của công ty của bạn.

Phố

Type the name of your street in this field.

Mã bưu điện

Type your ZIP in this field.

T.P.

Type the city where you live.

Tỉnh

Type your state.

Quốc gia

Nhập tên của nước công ty của bạn ở.

Chức vụ

Type your position in the company in this field.

Điện thoại

Nhập số điện thoại ở chỗ làm của bạn.

Di động

Nhập số điện thoại di động việc làm của bạn.

Fax

Type your fax number in this field.

Trang chủ

Nhập địa chỉ của trang chủ Internet của công ty của bạn.

Địa chỉ thư

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com