Danh thiếp

Xác định hình thức của danh thiếp của bạn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Mới > Danh thiếp > Danh thiếp


Nội dung

Chọn một bố trí thiết kế cho danh thiếp.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

Tốc ký > Phần

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.