tài liệu chủ

Hãy sử dụng một Tài liệu chủ để tổ chức dự án phức tạp, v.d. viết cuốn sách. Một Tài liệu chủ có khả năng chứa các tập tin riêng cho từng chương của cuốn sách, cũng như mục lục và chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Mới > Tài liệu chủ