Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Mới

Biểu tượng Mới trên thanh Chuẩn (biểu tượng hiển thị kiểu của tài liệu mới)

Biểu tượng

Mới

Tổ hợp phím +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Mẫu là một tập tin chứa các phần tử thiết kế cho một tài liệu nào đó, bao gồm tất cả các kiểu dáng định dạng, nền, đồ họa, trường, bố trí trang và văn bản.

Biểu tượng

Tên

Chức năng

Biểu tượng

Tài liệu văn bản

Tạo một tài liệu văn bản mới (LibreOffice Writer)

Biểu tượng

Bảng tính

Tạo một tài liệu bảng tính mới (LibreOffice Calc)

Biểu tượng

Trình diễn

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

Biểu tượng

Bản vẽ

Tạo một tài liệu vẽ mới (LibreOffice Draw).

Biểu tượng

Cơ sở dữ liệu

Mở Trợ lý Cơ sở Dữ liệu để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu.

Biểu tượng

Tài liệu HTML

Tạo một tài liệu HTML mới.

Biểu tượng

Tài liệu Biểu mẫu XML

Tạo một tài liệu XForm mới.

Biểu tượng

Tài liệu chủ

Tạo một tài liệu chủ mới.

Biểu tượng

Công thức

Tạo một tài liệu công thức (LibreOffice Math).

Biểu tượng

Nhãn

Mở hộp thoại Nhãn trong đó bạn có thể đặt các tùy chọn về nhãn, sau đó tạo một tài liệu văn bản mới chứa các nhãn đó (LibreOffice Writer).

Biểu tượng

Danh thiếp

Mở hộp thoại Danh thiếp trong đó bạn có thể đặt các tùy chọn về danh thiếp, sau đó tạo một tài liệu văn bản mới chứa các danh thiếp đó (LibreOffice Writer).

Biểu tượng

Mẫu

Creates a new document using an existing template.