Các nút thường dùng

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Kết thúc

Áp dụng mọi thay đổi rồi đóng trợ lý.

Thanh công cụ

Bằng cách nhấn vào mũi tên bên cạnh một biểu tượng nào đó, bạn có thể mở thanh công cụ riêng. Để di chuyển thanh công cụ, chỉ cần kéo thanh tựa đề của nó. Một khi bạn buông nút chuột ra, thanh công cụ còn lại ở vị trí mới. Kéo thanh tựa đề sang vị trí khác, hoặc kéo sang cạnh cửa sổ nơi thanh công cụ sẽ thả neo. Đóng thanh công cụ bằng cách nhấn vào biểu tượng Đóng cửa sổ. Làm cho thanh công cụ hiển thị lại bằng cách chọn lệnh trình đơn Xem > Thanh công cụ > (tên thanh công cụ).

Nút xoay

  1. Đối với điều khiển biểu mẫu, cái nút xoay là một thuộc tính của trường kiểu con số, tiền tệ, ngày tháng hay thời gian. Bật thuộc tính « Nút xoay » thì trường đó hiển thị một cặp ký hiệu có mũi tên chỉ tới hướng đối diện, hoặc nằm ngang hay nằm dọc.

  2. Trong IDE Basic (giao diện ghi mã nguồn), nút xoay là tên dùng cho trường thuộc số, cùng với hai ký hiệu mũi tên.

Bạn có thể gõ một giá trị thuộc số vào trường bên cạnh cái nút xoay, hoặc chọn giá trị bằng mũi tên chỉ lên hay chỉ xuống nằm trên nút xoay. Trên bàn phím, bạn có thể bấm phím mũi tên chỉ lên hay chỉ xuống để tăng hay giảm giá trị. Cũng có thể bấm mũi tên Page Up (lên một trang) hay Page Down (xuống một trang) để đặt giá trị tối đa hay giá trị tối thiểu.

Nếu trường bên cạnh nút xoay có xác định giá trị thuộc số, bạn cũng có thể định nghĩa một đơn vị đo, thí dụ, 1 cm hay 5 mm, 12 pt hay 2".

Chuyển đổi

Khi bạn nhấn chuột để tiếp qua hộp thoại, cái nút này có tên Kế. Tuy nhiên, trên trang cuối cùng, nó trở thành Chuyển đổi. Bấm nút đó thì để thực hiện công việc chuyển đổi.

Trình đơn ngữ cảnh

Để kích hoạt trình đơn ngữ cảnh của một đối tượng nào đó, trước tiên nhấn vào đối tượng bằng nút chuột để lựa chọn nó, sau đó . Một số trình đơn ngữ cảnh vẫn còn có thể được gọi thậm chí nếu đối tượng chưa được lựa chọn. Trình đơn ngữ cảnh sẵn sàng ở gần mọi nơi trong LibreOffice.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Hệ đo

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Đóng

Đóng hộp thoại.

Áp dụng

Áp dụng các giá trị đã sửa đổi hay chọn, mà không đóng hộp thoại.

Thu nhỏ / Phóng to

Nhấn vào biểu tượng Thu nhỏđể giảm hộp thoại xuống kích cỡ của trường nhập vào. Vì thế dễ hơn đánh dấu tham chiếu đã yêu cầu trong bảng. Biểu tượng Thu nhỏ thì tự động chuyển đổi sang biểu tượng Phóng to. Nhấn vào để phục hồi hộp thoại về kích cỡ gốc.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Biểu tượng

Thu nhỏ

Biểu tượng

Phóng to

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Đặt lại

Đặt lại các thay đổi đã làm trên thẻ hiện thời về các giá trị có thể áp dụng khi bạn sắp mở hộp thoại này. Đóng hộp thoại thì không hiển thị yêu cầu xác nhận.

Đặt lại

Đặt lại các giá trị bị sửa đổi về các giá trị mặc định.

Biểu tượng Cảnh báo

Không hiển thị yêu cầu xác nhận. Xác định hộp thoại bằng nút OK thì đặt lại toàn thiết lập trong hộp thoại.


Chuẩn

Đặt lại các giá trị hiện rõ trong hộp thoại về các giá trị mặc định của bản cài đặt.

Biểu tượng Cảnh báo

Không hiển thị yêu cầu xác nhận trước khi nạp lại các giá trị mặc định.


Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

See also the following functions:

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

(This command is only accessible through the context menu).

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Biểu tượng Cảnh báo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.