Welcome to the LibreOffice Draw Help

Làm việc với LibreOffice Draw như thế nào

Hướng dẫn về cách sử dụng LibreOffice Draw

Tính năng LibreOffice Draw

Trình đơn, thanh công cụ và phím của LibreOffice Draw

Trình đơn

Thanh công cụ

Phím tắt cho bản Vẽ

Trợ giúp về Trợ giúp

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính

Getting Support