Xoay đối tượng

Bạn có thể xoay đối tượng chung quanh điểm trụ xoay mặc định của nó (điểm trung tâm), hoặc chung quanh một điểm trụ xoay bạn xác định.

Biểu tượng

Chọn đối tượng bạn muốn xoay. Trên thanh công cụ Chế độ trong chương trình LibreOffice Draw, hoặc trên thanh Vẽ trong chương trình LibreOffice Impress, nhấn vào biểu tượng Xoay.

Di chuyển con trỏ tới một móc góc, để con trỏ thay đổi thành ký hiệu xoay. Kéo móc để xoay đối tượng.

Nhấn nút Shift để giới hạn việc quay theo bội số của 15 độ.

Nhấn chuột phải vào một đối tượng để mở trình đơn ngữ cảnh. Chọn Vị trí và Kích thước - Xoay để điền vào giá trị chính xác của góc cần xoay.

Biểu tượng

Để thay đổi điểm trụ xoay, kéo hình tròn nhỏ ở tâm đối tượng sang một vị trí khác.

Để lệch đối tượng theo chiều dọc hay ngang, kéo một của những móc ở bên.