Hướng dẫn về cách sử dụng LibreOffice Draw

Trên trang trợ giúp LibreOffice chung, bạn có thể tìm các hướng dẫn thích hợp với mọi mô-đun, v.d. thao tác trình đơn và cửa sổ, tùy chỉnh LibreOffice, nguồn dữ liệu, bộ sưu tập và chức năng kéo thả.

Muốn xem trợ giúp về mô-đun khác thì chuyển đổi sang trợ giúp về nó, dùng hộp tổ hợp trong vùng dịch chuyển.

Sửa và Nhóm lại Đối tượng

Sắp đặt, Sắp hàng và Phân phối các Đối tượng

Mờ đi chéo hai đối tượng

Vẽ hình quạt và hình phân

Nhân đôi đối tượng

Grouping Objects

Kết hợp Đối tượng và Cấu tạo Hình

Kết nối dòng

Tập hợp các đối tượng ba chiều (3D)

Xoay đối tượng

Sửa Màu sắc và Hoạ tiết

Xác định màu sắc riêng

Thay thế màu sắc

Tạo dải màu tô đầy

Sửa Văn bản

Thêm văn bản

Fontwork For Graphical Text Art

Thao tác Lớp

Applying a Slide Design to a Master Slide

Thay đổi nền của ảnh chiếu

Thông tin về Lớp

Chèn Lớp

Di Chuyển Đối Tượng vào Lớp Khác

Thao Tác Lớp

Di chuyển Đối tượng

Lặt vặt

Phím tắt cho Đối tượng Vẽ

Chèn đồ họa

Inserting, Editing, Saving Bitmaps

Copying Graphics From the Gallery

Inserting Objects From the Gallery

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Line Ends

Defining Line Styles

Sử dụng điểm nối