Sắp đặt, Sắp hàng và Phân phối các Đối tượng

Sắp đặt các Đối tượng

Mỗi đối tượng bạn để vào tài liệu sẽ được xếp đống lần lượt trên đối tượng trước. Để sắp đặt lại thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn, làm các bước theo đây.

 1. Nhấn vào đối tượng có vị trí bạn muốn thay đổi.

 2. Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt để mở trình đơn ngữ cảnh và chọn một của những tùy chọn sắp đặt:

  Nâng lên trên để đối tượng ở trên các đối tượng khác

  Nâng lên nâng đối tượng lên một cấp trong đống các đối tượng

  Hạ xuống hạ đối tượng xuống một cấp trong đống các đối tượng

  Hạ xuống dưới để đối tượng ở dưới các đối tượng khác

  Ở sau đối tượng để đối tượng ở sau một đối tượng khác bạn chọn

Sắp đặt đối tượng ở sau đối tượng khác

 1. Nhấn vào đối tượng có vị trí bạn muốn thay đổi.

 2. Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt để mở trình đơn ngữ cảnh và chọn mục Ở sau đối tượng. Con trỏ chuột sẽ thay đổi thành hình tay.

 3. Nhấn vào đối tượng ở sau đó bạn muốn để đối tượng đã chọn.

Ngược lại thứ tự xếp đống của hai đối tượng

 1. Shift-nhấn cả hai đối tượng để chọn chúng.

 2. Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt để mở trình đơn ngữ cảnh và chọn mục Đảo ngược

Sắp hàng đối tượng

Chức năng Sắp hàng cho bạn có khả năng sắp hàng các đối tượng cân xứng với nhau, hay cân xứng với trang.

 1. Chọn một đối tượng để sắp hàng nó tùy theo trang, hoặc chọn nhiều đối tượng để sắp hàng chúng cân xứng với nhau.

 2. Chọn lệnh Sửa đổi > Canh lề rồi chọn một của những tùy chọn canh lề.

Phân phối đối tượng

Sau khi chọn ít nhất ba đối tượng trong chương trình Draw, bạn có thể sử dụng lệnh Phân phối để phân phối khoảng cách theo chiều ngang và nằm dọc một cách đều đặn giữa các đối tượng.

 1. Chọn ít nhất ba đối tượng cần phân phối.

 2. Chọn lệnh Sửa đổi > Phân phối.

 3. Chọn tùy chọn phân phối theo chiều ngang và nằm dọc, sau đó nhấn vào nút OK.

Các đối tượng đã chọn được phân phối đều đặn theo trục nằm ngang hay nằm dọc. Hai đối tượng ngoài cùng được dùng làm điểm tham chiếu nên không di chuyển khi lệnh Phân phối được áp dụng.