Cách sử dụng biểu đồ trong LibreOffice

LibreOffice lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.

Dữ liệu trong biểu đồ

Có thể tạo biểu đồ với các dạng dữ liệu sau:

 1. Các giá trị của trang tính từ các phạm vi ô của Calc

 2. Các giá trị của ô lấy từ một bảng của Writer

 3. Giá trị mà bạn nhập vào hộp thoại Bảng dữ liệu biểu đồ (bạn có thể tạo những biểu đồ này trong Writer, Draw, hay Impress, và bạn có thể sao chép và dán chúng vào Calc)

Để chèn vào một biểu đồ

Inserting Charts

Chọn kiểu Đồ thị

Để thay đổi một biểu đồ

 1. Nhắp vào một biểu đồ để thay đổi thuộc tính của các đối tượng trong biểu đồ:

  kích cỡ và vị trí trên trang hiện tại

  cân chỉnh lề, chữ bao quanh, viền ngoài và nhiều thứ nữa

 2. Nhắp đúp vào một biểu đồ để chuyển sang chế độ soạn thảo biểu đồ

  Các giá trị dữ liệu trong biểu đồ (đối với những biểu đồ có dữ liệu của chính nó)

  kiểu đồ thị, trục, tiêu đề, nền, lưới và nhiều thứ khác

 3. Nhắp đúp vào một thành phần của biểu đồ khi đang ở chế độ sửa biểu đồ:

  nhắp đúp vào trục để thay đổi tỷ lệ, kiểu, màu sắc ...

  Double-click a data point to select and edit the data series to which the data point belongs.

  với chuỗi dữ liệu đã chọn, nhắp đúp vào một điểm dữ liệu để thay đổi thuộc tính của điểm dữ liệu đó (ví dụ như với một cột trong một biểu đồ cột)

  Double-click the legend to select and edit the legend. Click, then double-click a symbol in the selected legend to edit the associated data series.

  nhắp đúp vào bất kỳ thành phần nào của biểu đồ, hoặc nhắp vào thành phần và mở trình đơn Định dạngđể sửa đổi các thuộc tính

 4. Nhắp chuột bên ngoài biểu đồ để thoát khỏi chế độ soạn thảo hiện thời

Biểu tượng Gợi ý

Để in một biểu đồ với chất lượng cao, bạn có thể xuất biểu đồ ra thành tập tin dạng PDF và in tập tin đó.


In chart edit mode, you see the Formatting Bar for charts near the upper border of the document. The Drawing Bar for charts appears near the lower border of the document. The Drawing Bar shows a subset of the icons from the Drawing toolbar of Draw and Impress.

Có thể nhắp đúp một phần tử trên biểu đồ để mở trình đơn ngữ cảnh. Trình đơn ngữ cảnh cung cấp nhiều lệnh để định dạng phần tử đã chọn.

Editing Chart Titles

Editing Chart Axes

Editing Chart Legends

D'oh! You found a bug (text/shared/guide/chart_barformat.xhp#chart_barformat not found).

Xem 3D