Vùng Đồ thị

Mở hộp thoại Vùng Đồ thị, trong đó bạn có thể sửa đổi các thuộc tính của vùng đồ thị. Vùng đồ thị là nền nằm sau mọi phần tử của đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Vùng đồ thị(Đồ thị)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Vùng

Đặt các tùy chọn tô đầy cho đối tượng vẽ đã chọn.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.