Lưới

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Lưới > Lưới chính Trục X, Y, Z / Lưới phụ Trục X, Y, Z/Mọi lưới trục(Đồ thị)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.