Trục

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Trục > Trục X/Trục X phụ/Trục Z/Mọi trục(Đồ thị)


Trục Y có hộp thoại đã tăng cường. Đối với các đồ thị kiểu XY, đồ thị trục X cũng có thẻ Co giãn.

Biểu tượng Ghi chú

Khả năng co giãn trục X chỉ tồn tại trong đồ thị kiểu XY.


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Ký tự

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Canh lề

Sửa đổi tình trạng canh lề các trục hay nhãn tựa đề.