Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về bảng tính hiện có.

Vị trí trong tài liệu

Hiển thị số hiệu bảng hiện thời, và tổng số bảng trong bảng tính.

Kiểu dáng trang hiện có

Hiển thị Kiểu dáng Trang hiện thời. Nhấn-đôi để chỉnh sửa kiểu dáng, nhấn-phải để chọn kiểu dáng khác.

Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Chế độ chèn

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Chế độ chọn

Here you can switch between different selection modes.

Sửa đổi Tài liệu

Chưa lưu thay đổi về tài liệu thì dấu sao « * » được hiển thị trong trường này trên Thanh Trạng Thái. Cũng vậy với tài liệu mới chưa lưu.

Chữ kí số

Cũng xem Các chữ kí số.

Công thức chuẩn, Ngày/Giờ, Cảnh báo lỗig

Hiển thị thông tin về tài liệu hiện thời, Mặc định là hiển thị Tổng (SUM) nội dung của các ô đã chọn.