Thanh công thức

Dùng thanh này để nhập công thức.

Hộp tên

Hiển thị tham chiếu cho ô hiện thời, phạm vi của các ô đả chọn, hoặc tên của vùng. Cũng có thể chọn phạm vi các ô, sau đó gõ vào Hộp tên tên cho phạm vi đó.

Hộp tổ hợp: vùng bảng tính

Hộp tên

Trợ lý Hàm

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

Trợ lý Hàm

Tổng

Chèn vào ô hiện thời tổng một phạm vi các ô, hoặc chèn vào các ô đã chọn những giá trị tổng. Nhấn vào ô, nhấn vào biểu tượng này, tùy chọn cũng điều chỉnh phạm vi các ô. Hoặc chọn một số ô vào chúng cần chèn những giá trị tổng, sau đó nhấn vào biểu tượng.

Biểu tượng

Tổng

Hàm

Thêm một công thức vào ô hiện thời. Nhấn vào biểu tượng này, sau đó gõ công thức vào Trường nhập vào.

Icon

Hàm

Thôi

Xoá sạch nội dung của Trường nhập vào, hoặc thôi các thay đổi bạn đã làm trong công thức đã có.

Biểu tượng

Thôi

Chấp nhận

Chấp nhận nội dung của Trường nhập vào, sau đó chèn nội dung đó vào ô hiện thời.

Biểu tượng

Chấp nhận

Trường nhập vào

Gõ công thức bạn muốn thêm vào ô hiện thời. Cũng có thể nhấn vào biểu tượng Trợ lý hàm để chèn vào công thức một hàm đã xác định sẵn.