Chào mừng dùng Trợ giúp của LibreOffice Calc

Làm việc với LibreOffice Calc như thế nào

Hướng dẫn Sử dụng LibreOffice Calc

Tính năng LibreOffice Calc

Danh sách hàm theo phân loại

Cách sử dụng biểu đồ trong LibreOffice

Trình đơn, thanh công cụ và phím của LibreOffice Calc

Trình đơn

Thanh công cụ

Phím tắt cho Bảng tính

Cách dùng phần Trợ giúp

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính

Getting Support