Hàm do người sử dụng quy định

Bạn có thể ứng dụng các hàm do người sử dụng quy định trong LibreOffice Calc theo các cách sau:

Xác định một hàm bằng cách sử dụng LibreOffice Basic

 1. Chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức vĩ lệnh > LibreOffice Basic.

 2. Nhấn nút Sửa. Bạn sẽ thấy môi trường phát triển hợp nhất (IDE) Basic.

 3. Nhập mã hàm. Trong ví dụ này, ta xác định một hàm VOL(a; b; c) để tính thể tích của một vật rắn hình chữ nhật với mặt có chiều dài a, bc:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Đóng cửa sổ IDE Basic.

  Hàm của bạn sẽ tự động được lưu trong mô-đun mặc định và sẵn sàng để dùng. Nếu bạn ứng dụng hàm này trong một tài liệu Calc để sử dụng trên một máy tính khác, bạn có thể chép hàm đó sang tài liệu Calc như được miêu tả trong phần tiếp theo.

Chép một hàm sang một tài liệu

Trong giai đoạn 2 của « Xác định một hàm bằng cách sử dụng LibreOffice Basic », trong hộp thoại Vĩ lệnh, bạn đã nhắp chuột lên Sửa. Theo chế độ mặc định, trong trường Vĩ lệnh từ, mô-đun Vĩ lệnh của tôi > Chuẩn > Mô-đun1 được chọn. Thư viện Chuẩn nằm cục bộ trong thư mục người dùng của bạn.

Nếu bạn muốn chép hàm do người sử dụng quy định sang một tài liệu Calc:

 1. Chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức Vĩ lệnh > LibreOffice Basic .

 2. Trong trường Vĩ lệnh từ, hãy chọn Vĩ lệnh của tôi > Chuẩn > Mô-đun1 và nhấn nút Sửa.

 3. Trong IDE Basic, chọn nguồn của hàm do người sử dụng quy định của bạn và chép nó tới bảng nháp.

 4. Đóng IDE Basic.

 5. Chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức Vĩ lệnh > LibreOffice Basic .

 6. Trong trường Vĩ lệnh từ, chọn (Tên của tài liệu Calc) > Chuẩn > Mô-đun1. Nhấn nút Sửa.

 7. Dán nội dung trên bảng nháp vào IDE Basic của tài liệu.

Ứng dụng hàm do người sử dụng quy định trong LibreOffice Calc

Khi đã xác đinh hàm VOL(a; b; c) trong IDE Basic, bạn có thể ứng dụng nó giống như các hàm có sẵn của chương trình LibreOffice Calc.

 1. Mở tài liệu Calc và nhập các số cho các tham số hàm a, b, và c trong các ô A1, B1, và C1.

 2. Đặt con trỏ vào một ô khác và nhập:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Hàm này sẽ được đánh giá và bạn sẽ thấy kết quả hiển thị trong ô đã chọn.