Viết văn bản nhiều dòng

  1. Pressing the +Enter keys inserts a manual line break. This shortcut works directly in the cell or in the input line. The input line can be expanded to the multi-line by the Down arrow button on the right.

Nếu bạn muốn văn bản tự động ngắt tại viền bên phải của ô, hãy thực hiện như sau:

  1. Chọn tất cả các ô mà bạn muốn văn bản được ngắt ở viền bên phải.

  2. Trong hộp thoại Định dạng > Ô > Chỉnh canh, hãy đánh dấu tùy chọn Tự động ngắt dòng và nhấn OK.