Xoay bảng (Chuyển vị)

Trong LibreOffice Calc, có một cách để « xoay » một bảng tính để biến các hàng thành cột và cột thành hàng.

  1. Chọn vùng ô mà bạn muốn chuyển vị.

  2. Chọn lệnh Sửa > Cắt.

  3. Nhấn vào ô sẽ là ô bên trái phía trên cùng của kết quả.

  4. Chọn lệnh Sửa > Dán đặc biệt.

  5. Trong hộp thoại, đánh dấu Dán tất cảChuyển vị.

    Và bây giờ khi bạn nhấn OK, các hàng và cột sẽ được chuyển vị cho nhau.