Đặt lại tên trang tính

Setting sheet names is an important feature to produce readable and understandable spreadsheets documents. To rename a sheet in your document:

  1. Click on the sheet tab to select it.

  2. Open the context menu of the sheet tab and choose the Rename Sheet command. A dialog box appears where you can enter a new name.

  3. Nhập tên mới cho trang tính và nhấn nút OK.

  4. Tương tự, ấn giữ phím và nhấn chuột lên bất kì tên một trang nào và nhập trực tiếp tên mới vào.

    Chức năng này sẵn sàng hay không, phụ thuộc vào chương trình quản lý cửa sổ X của bạn.

Sheet names can contain almost any character. Some naming restrictions apply, the following characters are not allowed in sheet names:

Biểu tượng Gợi ý

In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes ' when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).


For example, you want to reference the cell A1 on a sheet with the following name:

This year's sheet

Tham chiếu phải được đặt trong ngoặc đơn, và nếu có ngoặc đơn ở trong tên thì bạn phải sử dụng hai dấu:

'This year''s sheet'.A1

Biểu tượng Gợi ý

The name of a sheet is independent of the name of the spreadsheet. You enter the spreadsheet name when you save it for the first time as a file.


Biểu tượng Ghi chú

The document can contain up to 10,000 individual sheets, which must have different names.


You can set a prefix for the names of new sheets you create. See this page of Calc options.