Đổi văn bản thành số

Calc đổi văn bản bên trong ô thành giá trị số tương ứng nếu một phép chuyển đổi minh xác là có thể. Nếu không thể chuyển đổi, Calc trả về sai số #VALUE!.

Chỉ các số nguyên bao gồm số mũ được chuyển đổi, và ngày giờ ISO 8601 trong định dạng mở rộng của chúng có dấu phân cách. Mọi trường hợp khác, như các phân số với thập phân với dấu phân tách thập phân, hoặc ngày tháng khác với ISO 8601, sẽ không được chuyển đổi, như thế chuỗi văn bản sẽ bị phụ thuộc việc bản địa hóa. Khoảng trắng dẫn đầu và nối sau bị bỏ qua.

Các định dạng ISO 8601 sau đây được chuyển đổi:

Mã thế kỉ CC có thể được bỏ trống. Thay cho dấu phân cách ngày và giờ, phải dùng chính xác chỉ một kí tự dấu cách.

Nếu ngày tháng được cho, nó phải là một ngày lịch Gregorian hợp lệ. Trong trường hợp này thời gian phải nằm trong khoảng 00:00 tới 23:59:59.99999...

Nếu cho chỉ một chuỗi thời gian, có thể sẽ có một giá trị giờ lớn hơn 24, trong khi phút và giây có giá trị cực đại là 59.

Chuyển đổi được thực hiện chỉ cho một tham số duy nhất, như trong =A1+A2, hay ="1E2"+1. Tham số vùng ô sẽ không ảnh hưởng, vì thế SUM(A1:A2) khác với A1+A2 nếu một trong hai iô có chứa một chuỗi khả chuyển.

Các chuối trong côg thức cũng sẽ được chuyển đổi, chẳng hạn ="1999-11-22"+42, sẽ trả về ngày tháng là 42 ngày sau ngày 22 tháng 11 năm 1999. Việc tính toán các ngày tháng liên quan tới bản địa hóa có dạng các chuỗi trong công thức sẽ trả về sai số. Ví dụ, các chuỗi ngày tháng bản địa hóa "11/22/1999" hay "22.11.1999" không thể dùng cho chuyển đổi tự động.

Thí dụ

In A1 enter the text '1e2 (which is converted to the number 100 internally).

In A2 enter =A1+1 (which correctly results in 101).