Tạo các bảng DataPilot

  1. Đặt con trỏ trong phạm vi các ô chứa giá trị, phần đầu hàng và cột.

  2. Chọn Dữ liệu > DataPilot > Bắt đầu. Hộp thoại Chọn nguồn xuất hiện. Chọn Vùng chọn hiện thời và nhấn OK. Các phần đầu của bảng sẽ xuất hiện dưới dạng nút trong hộp thoại DataPilot. Di chuyển các nút nếu cần và thả chúng vào vùng bố trí « Trường Trang », « Trường Cột », « Trường Hàng » và « Trường Dữ Liệu ».

  3. Kéo các nút cần dùng vào một trong bốn vùng.

Nút được kéo vào trong Trường trang sẽ tạo ra một nút và một hộp danh sách nằm bên trên bảng DataPilot được tạo ra. Hộp danh sách cho phép ta lọc nội dung của các thành phần được chọn trong bảng DataPilot. Bạn có thể dùng phương thức kéo-thả bên trong bảng DataPilot để dùng một trường trang khác làm bộ lọc.

Nếu nút được thả vào trong Trường Dữ liệu, nó sẽ tạo ra một phụ chú hiển thị công thức dùng để tính toán dữ liệu.

  1. Thứ tự nút có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách dùng chuột di chuyển chúng sang vị trí khác trong vùng bằng.

  2. Bỏ một nút ra khỏi vùng bằng cách lấy chuột kéo nó từ trong vùng ra ngoài chỗ đặt các nút khác ở bên phải hộp thoại.

  3. To open the Data Field dialog, double-click one of the buttons in the Row Fields or Column Fields area. Use the dialog to select if and to what extent LibreOffice calculates display subtotals.

Thoát khỏi hộp thoại DataPilot bằng cách nhấn OK. Một nút Lọc sẽ được chèn vào, hoặc một nút trang đối với mỗi trường dữ liệu mà bạn thả vào trong vùng Trường Trang. Bảng DataPilot được chèn xuống dưới các nút đó.

Open file with example: