Tham chiếu tới các bảng khác

Trong một ô, bạn có thể đặt một tham chiếu tới một ô trong bảng khác.

Làm tương tự, ta có thể tạo tham chiếu tới một ô trong một tài liệu khác, miễn là tài liệu đó đã được lưu thành 1 tập tin.

Tham chiếu một ô trong cùng tài liệu

 1. Mở một bảng tính mới, chưa có gì.

 2. Để lấy ví dụ, hãy nhập công thức sau trong ô A1 của Bảng1:

  =Sheet2.A1

 3. Chọn thẻ Bảng2 ở dưới bảng tính. Đặt con trỏ trong ô A1 và nhập vào một văn bản hoặc một con số.

 4. Nếu bạn chuyển lại về Bảng1, bạn sẽ thấy nội dung của ô A1 tại đó. Nếu nội dung của Bảng2.A1 bị thay đổi, nội dung của Bảng1.A1 cũng thay đổi theo.

Tham chiếu một ô trong tài liệu khác

 1. Chọn Tập tin > Mở để mở một tài liệu bảng tính đã có.

 2. Chọn Tập tin > Mới để tạo một tài liệu bảng tính mới. Đặt con trỏ trong ô mà bạn muốn chèn dữ liệu bên ngoài vào, và nhập dấu bằng để bắt đầu viết công thức.

 3. Giờ chuyển về tài liệu đã mở trước đó. Chọn ô có chứa dữ liệu cần chèn vào tài liệu mới.

 4. Chuyển ngược về bảng tính mới. Trong dòng nhập công thức, bạn sẽ thấy LibreOffice Calc đã tự động thêm vào công thức chuỗi tham chiếu tới ô vừa chọn.

  Tham chiếu tới một ô trong tài liệu khác sẽ bao gồm tên tài liệu đó trong dấu nháy đơn, theo sau là dấu thăng #, sau đó tên của bảng tính trong tài liệu đó cùng với tên ô, ngăn cách bởi dấu chấm.

 5. Xác nhận công thức bằng cách bấm vào dấu kiểm màu xanh lục.

 6. Nếu bạn kéo hộp trong góc dưới bên phải của ô hiện hành để chọn một phạm vi, LibreOffice tự động chèn các tham chiếu tương ứng với các ô bên cạnh. Kết quả là tên bảng sẽ được bắt đầu bằng dấu đô-la « $ » để báo hiệu đây là một tham chiếu tuyệt đối.

Nếu bạn xem xét tên của tài liệu khác trong công thức, bạn sẽ nhận ra rằng nó được viết dưới dạng địa chỉ URL. Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể nhập vào một địa chỉ URL từ Internet.